Hasábburgonya

Hasábburgonya 850.00,- Forint French fries Pommes frites